Contacte
 • Cercador
 • Espectrofotòmetre ICP-AES

  L'espectrefotòmetre ICP-AES permet la detecció simultània de gairebé tots els elements de la taula periòdica des de nivells de parts per bilió a nivells de tant per cent. L'anàlisi per plasma generat per inducció de radiofreqüència, és un tipus d'espectrometria d'emissió atòmica. La mostra, en forma d'aerosol, es fa circular cap un plasma on tenen lloc els processos d'atomització i ionització. El plasma es genera per escalfament inductiu d'un gas (generalment argó) en la bobina d'un generador d'alta freqüència. La temperatura d'ionització es troba al voltant dels 8000 K. Un cop excitats, els analits es poden separar, detectar i quantificar en base a la intensitat de llum emesa per aquests al tornar al seu estat fonamental. El detector CCD està format per una sèrie de microprocesadors que es carreguen en funció de la intensitat de llum rebuda i la transformen en energia elèctrica.


   

  Espectrometres de Fluorescència atòmica (EFA)

  Per a l'anàlisi de mercuri fins a nivells de parts per trilió, i per a la determinació d'altres elements d'elevada toxicitat, com l'arsènic, seleni i antimoni, també a molt baixes concentracions. En la fluorescència atòmica, l'element a determinar es fa reaccionar amb un reductor per aïllar-lo de la matriu, un cop aïllat s'irradia amb una làmpada de dit element, per tal que el nostre analit pugui absorbir dita energia per excitar-se. En desexcitar-se, per tornar a l'estat fonamental, l'àtom de l'element retorna part d'aquesta energia que és mesurada per un fotomultiplicador i transformada en unitats de concentració.

   

  Espectrofotòmetre UV-VIS

  L'aparell consisteix en un dispositiu que permet generar un feix de llum a una longitud d'ona determinada. La llum que ve de la làmpada amb una certa Intensitat, un cop seleccionada la longitud d'ona característica mitjançant un sistema òptic, incideix sobre la mostra que absorbeix una part d'aquesta. Un sistema de detecció mesura la quantitat de llum absorbida, fent servir les relacions absorbància - concentració, el software de l'aparell calcula la concentració d'analit present a la mostra. Mitjançant aquest equip es determinen els següents paràmetres: clor residual, color, nitrit, nitrat, amoni, crom VI, fòsfor total (prèvia digestió) i detergents (prèvia extracció líquid-líquid).