Contacte
 • Cercador
 • Cromatògraf de gasos amb Head-Space i detector de captura electrònica.

  Destinat a la determinació de compostos volàtils halogenats com el cloroform, tricloroetilè, percloroetilè, etc. Els SVH són compostos orgànics amb un punt d'ebullició relativament baix. La tècnica d'espai de cap aprofita aquesta propietat física per a separar-los de la seva matriu aquosa i eliminar interferents. La mostra es situa dins d'un vial tancat que s'escalfa a una temperatura determinada, l'aire contingut dins l'espai de cap del vial es transferit a l'injector del cromatògraf de gasos. Dins una columna adient es realitza la separació cromatogràfica. Els diferents compostos són detectats per un detector de captura d'electrons, específic per a molècules amb elements halògens.

  Cromatògraf Gasos - Masses.

  Es tracta d'un aparell de tecnologia puntera, que combinant les propietats físiques i químiques de la mostra i les tècniques cromatogràfiques, permet d'analitzar un ampli ventall de substàncies químiques orgàniques. Per exemple, és capaç de determinar qualsevol pesticida en aigua a nivells de nanogram per litre, és a dir, concentracions de l'ordre de la milionèsima part d'un mil•ligram en un litre d'aigua.

  L'equip, no només permet controlar tots aquells compostos orgànics regulats per la legislació vigent (p. ex. Hidrocarburs Aromàtics Policiclics) sinó que també pot controlar els nivells de compostos generadors de gust i olor no nocius per la salut però que influeixen en la qualitat organolèptica.

  La barreta magnètica absortiva, comunament anomenada "twister", permet una extracció ràpida i altament eficient dels compostos orgànics volàtils i semivolàtils presents en l'aigua i altres tipus de matrius polars. El twister és una barreta d'agitació magnètica recoberta per un polímer que presenta una capacitat d'absorció molt superior a la de les tradicionals fibres de microextracció en fase sòlida (SPME). Mitjançant agitació magnètica, el twister extreu els compostos orgànics presents en la mostra. Després la barreta es col•loca en la TDU on té lloc la desorció tèrmica dels analits, que posteriorment són conduïts cap al sistema d'injecció CIS 4 i d'aquí es transfereixen al sistema de cromatografia CG/MS on té lloc la separació i detecció dels diferents compostos.

  Entre els avantatges del twister, respecte els mètodes analítics tradicionals en l'anàlisi de compostos orgànics a nivell traça, cal destacar:

  - La seva facilitat d'ús, evitant complexes manipulacions de la mostra i extraccions amb solvents orgànics generalment d'elevada toxicitat.
  - La seva durabilitat, ja que es tracta de barretes reutilitzables.
  - Els baixos límits de detecció que permet obtenir la tècnica.
  - La seva reproducibilitat.
  - Gran ventall d'aplicacions entre les que poden destacar-se l'anàlisi d'aliments, fragàncies, begudes, aigües potables i residuals, fluids biològics, etc...

  Cromatògraf Iònic

  El mètode es basa en la separació dels ions per cromatografia en fase líquida mitjançant una columna de separació. La fase estacionària és un bescanviador iònic de baixa capacitat i com a fase mòbil s'utilitza una solució aquosa d'àcids dèbilment dissociats. Els ions es detecten amb un detector conductimètric que utilitza un sistema supressor post columna que disminueix la conductivitat de l'eluent. Amb el cromatògraf iònic es determinen anions com bromur, fluorur, clorur, nitrat, i sulfat. En tant als cations es poden determinar; calci, magnesi, sodi i potassi.